Ešte predtým, než sa pustíte do rekonštrukcie či zariaďovania interiéru, všetko si dôkladne premyslite.
3D vizualizácia Vám pomôže rozhodnúť sa a pri tom ušetriť množstvo času a prostriedkov.

k u c h y n e

o b ý v a c i e    i z b y

d e t s k é    a   š t u d e n t s k é   i z b y

s p á l n e

p r e d s i e n e

k a n c e l á r i e

o b c h o d y    a   p r e d a j n e

f a r s k ý   ú r a d    d o l n ý   š t á l